Studenten

Verzekeringen

ROC Mondriaan heeft ten behoeve van de studenten de volgende verzekeringen afgesloten:

  •       een aanvullende, beperkte, ongevallen verzekering
  •       een aanvullende, beperkte, aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico van € 500.

Het is echter noodzakelijk dat jij zelf ook een WA-verzekering hebt. Vraag dit eventueel bij je ouders na als je nog thuis woont, of regel dit zelf voordat je op stage gaat.

– Indien een stagiair schade toebrengt aan een klant van het stagebedrijf dan kan deze schade geclaimd worden op de stageaansprakelijkheidsverzekering van de onderwijsinstelling.
– Indien een stagiair schade toebrengt aan het stagebiedend bedrijf doordat hij een onrechtmatige daad pleegt, dan wordt dit vergoed tot maximaal € 12.500,-.
– Niet gedekt is de schade die de staigiar toebrengt aan de stagebiedende organisatie terwijl hij een opdracht uitoefent van het stagebedrijf. Dit valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

– De organisatie is jegens de deelnemer aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming lijdt, tenzij de organisatie aantoont dat zij de in artikel 7: 658, lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer.

– De organisatie is in beginsel ook aansprakelijk voor schade aan een derde door een fout van de ondergeschikte (deelnemer). (art 6:170 en 7:661 van het BW).

Indien er voor de Mondriaan opleiding stage moet worden gelopen in de zomervakantie is dit in principe geen probleem.

Er dan wel een stageovereenkomst nodig voor die periode.

Zorgverzekeringen

Uiteraard is het van belang (wettelijk verplicht) dat je zelf bij een willekerige zorgverzekeraar een basisverzekering Zorgverzekeringswet  afsluit in geval je zelf medische kosten hebt.
Je bent vrij om te beslissen of je hierbij een aanvullende verzekering afsluit voor kosten die niet onder het basispakket vallen.

Digitalisering BPVO’s

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is inmiddels gedigitaliseerd. De door schooldirecteur ondertekende BPVO wordt digitaal naar het school-emailadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te ondertekenen. Dit nadat het leerbedrijf digitaal...

Reistijd naar stagelocatie

Het SBBL houdt een maximale reistijd aan van 5 kwartier naar de locatie waar je stageloopt. Deze reisduur geldt voor zowel de heenreis als de terugreis apart. Uiteraard probeert het SBBL de reisduur zo kort mogelijk te houden. In verband...